Igazgatóhelyettesi álláspályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 12515
Intézményi iktatószám: TK/058/00446-16/2023

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
 

igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 2 fő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az igazgató munkájának támogatása, helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel. A köznevelésben használatos online rendszerek működtetése. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott igazgatóhelyettesi feladatok ellátása. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.16. – 2028.08.15-ig szól. Elvárt végzettség/képesítés: – Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve, vagy – egyetem /egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár vagy gyógypedagógus vagy konduktor vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanár szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve. A pályázat részeként benyújtandó iratok: – igazgatóhelyettesi program, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettesi beosztására”, valamint a pályázati adatbázisban szerepelő azonosítószámot: TK/058/00446-16/2023. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó szakmai vezető nyújt a +36 (62) 795-208-as telefonszámon.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Csongrád
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, az elvárt végzettség/képesítés megjelölése elöl a „Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)” rovatban olvasható.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  legalább négy éve pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői vagy közoktatás-vezetői szakképzettség.
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.15. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A megbízásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a tankerületi igazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  helyben, szokásos módon.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.