munkaközösségei

Szakmai munkaközösség megnevezése, vezető neve, tagjai rövid leírás:

Osztályfőnöki munkaközösség
vezetője Duka Enikő, tagjai:
Matematika-informatika-technika
Matematika-informatika-technika munkaközösség vezetője: Bujáki Olga,

tagok: Abonyiné Kiss Ágnes, Blázsik Ibolya Tünde, Cseri Gábor, Giliczéné László-Kókai Mária, Gilicze Tamás, Hekkelné Zsiros Ildikó,  Kecskés Anita, Kovács Péter, Leirer Tibor, Szabó László Attila.

Fő tevékenység az érettségire való felkészítés, versenyeztetés, valamint a robotika és a programozás megszerettetése a diákokkal. 

Biológia-kémia-földrajz-fizika
A munkaközösség vezetője: Szabó László Attila,  tagjai: Almási Mariann, Cseri Gáborné, Giliczéné László Kókai Mária, Gilicze Tamás, Kovácsné Dr. Esztergálos Rita, Stéhlikné Szalkai Mária, Túri-Csányi Gréta, Tábori Levente, Tábori Leventéné, Tengeri Eszter (jelenleg nem aktív).

Humán

A munkaközösség vezetője: Dr. Széll Gábor, tagjai: Forgóné Hajdu Erika, Harmat Árpád, H. Szabó Réka, Lovas Laura, Posta István, Postáné Pető Györgyi;

Tantárgyak: történelem, magyar, latin;

A munkaközösség tagjainak célja a tanulók érdeklődésének felkeltése és motiválása a történelem, a nemzeti és az európai értékek, a hagyományápolás, az irodalom, az olvasás, az anyanyelv szeretete, a klasszikus műveltség, a szakmai tárgyak, a pénzügyi kultúra, a természet és a társadalom tisztelete iránt.

Idegen nyelvi
Vezetője: Leirerné Katona Ágnes,  tagjai: Bedéné Fodor Virág, Bíró Edit, Duka Enikő, Hajdúné Tyukász Zsuzsanna, Herczegné Zsiga Ágnes, H. Szabó Réka,  Kovácsné Baranyi Margit, Pataki Mónika, Rideg-Fekete Márta.

Legfontosabb feladataink a tehetséggondozás, felzárkóztatás, érettségire, versenyekre való felkészítés és minél több diák eljuttatása a nyelvvizsgák megszerzéséhez megfelelő tudásszintre.

https://ecl.hu/ 

Sport és Művészetek

A munkaközösség vezetője: Borda Zsolt Ervin, tagjai: Almási Mariann, Huszák Béla, Kátai Judit, Papp Zoltán, Rideg-Fekete Márta, Stéhlikné Szalkai Mária;

A munkaközösségünk három fő tantárgyat ölel fel: testnevelés, rajz és ének-zene.

Testnevelés

Célunk, hogy a tanulókat a fizikai cselekvőképességük szintjének emelése révén tegyük alkalmassá a tanórán, a munkában és a rendkívüli körülmények között adódó feladatok megoldására. Ismerjék fel a tanulók, hogy a társadalmi-gazdasági élet különböző területein azok tudnak helytállni, akik szellemi-érzelmi és fizikai szinten folyamatosan meg tudnak újulni, harmóniában élnek a külvilággal és önmagukkal. Egészséges életrend, életritmus megteremtése. Váljon a szabadidő eltöltésének, egészségünk megőrzésének, eszközévé a rendszeres testmozgás. A testnevelés és a sportolás sajátos eszközeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjében kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.  Ennek a célnak a megvalósításához nagy segítség a mindennapos testnevelés bevezetése.

Aktuális információk a következő honlapon találhatók:  http://testneveles.bjg.hu/

Rajz

A vizuális kultúra célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek.

Ének

Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására. 

Célunk a gyakorlatközpontú, élményorientált órák megvalósítása és egyúttal a holisztikus – egész személyiséget, testet, lelket fejlesztő irányelveket tartjuk szem előtt az órákon.  

Törekszünk arra, hogy a hagyományos értékeket a 21. század elvárásaival ötvözzük. Igyekszünk figyelembe venni a modern kor jellemzőit, elvárásait – pl. IKT eszközök használata is a tanórákon – és ezek alkalmazását tudatosan beépítjük egy-egy tanórába, így motiváljuk diákjainkat a délelőtti órákon és az azokon kívüli aktív részvételre, ismeretszerzésre.

Mérés-értékelés-fejlesztés
vezetője: Bíró Edit

A MÉRÉS  – ÉRTÉKELÉS – FEJLESZTÉS munkaközösség
Funkció A funkció leírása A funkciót végző tagok
belső értékelés ·         Az intézményben folyó belső értékelés, kiemelve az önértékelési (pedagógus, vezetői, intézményi) folyamatok elvégzése

·         Az Önértékelési program és  „Az intézmény éves belső önértékelési terve” c. dokumentum készítése

a belső értékelési csoport

állandó tagjai:

Bíró Edit munkaközösség-vezető

Dr. Széll Gábor szakmai tanácsadó humán (magyar, történelem) munkaközösség vezetője

Duka Enikő

mérés-értékelés ·         A pedagógiai munkára vonatkozó mérés-értékelés jellegű feladatok elvégzése kiemelve a kompetenciafelmérést és az ahhoz kapcsolódó, illetve azt követő  fejlesztő tevékenységeket

·         Tanulói, szülői és pedagógus kérdőívek előkészítése, a kérdőívezés lefolytatása, kérdőívek kiértékelése

a belső értékelési csoport állandó tagjai (fentebb)

és a mk. alkalmi tagjai:

Hajdúné Tyukász Zsuzsanna

intézményvezető-helyettes 

Blázsik Ibolya Tünde 

 matematika-informatika-technika munkaközösség vezetője

Szabó László Attila

 biológia-kémia-földrajz-fizika munkaközösség vezetője

Borda Zsolt Ervin

sport és művészetek munkaközösség

vezetője

Leirerné Katona Ágnes

idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Postáné Pető Györgyi

 alumni (iskola 100 éves) csoport  vezetője