100 év 100 pillanat – Az első cserkészek…

 

Az 1922/23. évi tantestületi jegyzőkönyv említi először a cserkészet felállítását.

„A testi nevelés állapota. Noha a helyi viszonyok, valamint a testület lassú kiegészítése folytán a tornaórák csak kis számban voltak taníthatók, az ifjúságot az elcsenevészesedéstől nem kell félteni. A fiuk sokat vannak friss levegőn, segítenek szüleiknek a szőlőben, azonkivül játékdélutánokon vesznek részt. A sportolás alkalmas időben dr. Várady Antal felügyelete mellett meg fog indulni. Cserkészet még nincs, főigazgató azonban felhivja az igazgatóság figyelmét arra, hogy ezt – amint csak lehetséges – teremtse meg.”

 

„Az 1924-25. tanév nov. havában alakult meg a szervezőbizottság tagjainak, Jaeger Imre igazgatónak, Lévay Sándor reálgimn. tanárnak és Forgó Ferenc táblabírónak munkájára a kisded csapat. Mikor szorgalmas tanulás és gyakorlatozás után az V. cserkészkerület elnöke, vitéz dr. Máriaföldy Márton meggyőződött a csapat vallásos és hazafias szelleméről és életképességéről, az Országos Cserkészszövetség a csapatot „553. sz. Szent Imre Csapat” néven igazolta és kebelébe fogadta. Június 28-án közös szent áldozás után a kerület ügyv. elnöke személyesen vette ki az örömtől ragyogó arcú fiúk fogadalmát: „teljesítem kötelességemet, melyekkel Istenemnek, hazámnak és embertársaimnak tartozom”.

A csapat életképességének fényes tanújelét adta, midőn pár nap mulva örömtől lüktető szívvel, vídám énekszóval indult nyári táborozásra – „Ki a szabadba, hol Isten arca néz reánk és leheletén megterem erő, szabadság, győzelem.” Júl. 15-én értünk Szilvásváradra; pár napi erős munka után kényelmessé tettük sátrainkat, bebiztosítottuk konyhánkat a gyakori esőzés ellen – és elindultunk a vidék tanulmányozására. Az Alföld cserkészei bírták a turát; hegyi utakon 35 km-t is megtettek egy nap alatt. Felejthetetlen kedves perceket töltöttünk el. Megnéztük a bélapátfalvi cement és kőedénygyárat, a diósgyőri vashámort és papírgyárat, leszálltunk a farkaslyuki szénbányába, belemosolyogtunk a hámori tó csillogó tükrébe, telekacagtuk Lyllafüred fenyveseit, bejártuk Miskolcot, felmentünk Putnokig, hogy gyönyörködhessünk csonka országunk legszebb vasúti vonalában, imára kulcsoltuk kezeinket az egri dómban és az 1240. év körül épült bélapátfalvi román stilű templomban, megmásztuk Gerenna-, Éleskő-, Dádes- és Eger várát, tisztelettel simogattuk a régi dicsőség porladozó romjait és erőt merítettünk a nagy idők nagy embereinek emlékéből, elmélkedtünk Dobó Istvánról, az egri nőkről, Gárdonyi Gézáról, – láttuk a híres egri lyceumot könyvtárával, képtárával és csillagvizsgáló torony tetejéről végig kalandoztuk szemünkel a dombos messzeséget, láttuk a minaretet és felüdítettük magunkat a világhírű egri úszók kényelmes fürdőjében. Fenn voltunk a Bükk hegység legmagasabb csúcsán a Bálványon, – néztük a bérces Kárpátokat, könnybe lábbadt szemmel üzentünk a testvéreknek:

 

„Innen úgy járjatok,

Túlnan úgy várjatok,

Hogy minden reggelen

Jó szablyánk kész legyen.

Igazságot tesz nekünk

Bátorságos fegyverünk.”

 

Összetettük kezeinket és imádkoztunk: „Isten áldd meg a magyart…. Édes hazánkat óh add vissza nékünk!”

Hálás köszönettel tartozunk őrgróf Pallavicini Alfonz őméltóságának, ki birtokára fogadott s látogatásával többször is megtisztelt bennünket, – vitéz dr. Máriaföldy Márton ügyv. elnöknek, ki meleg szeretettel fogadott minket csapatához, – a szegedi Zrinyi csapat tagjainak, kik megosztották velünk felszerelésüket, Szilvásvárad közönségének, kik oly meleg szeretettel dédelgettek, – dr. Janák Viktor reálgimn. Tanárnak, Remlingen Flóris, Séra Gyula, Séra Gyuláné, Boronkay Sándor és Magyar József cserkészszülőknek, kik a nagy távolságban is meglátogatták a mi boldogságunk színhelyét – s elsősorban mindazoknak, kik kegyes adományukkal lehetővé tették nekünk szegényeknek a táborozás örömeit, kiknek nemesszívűségéről a következőkben számolunk be. Magyar József 500,000 K Szedlacsek István 450,000 K, Steer Ferenc 200,000 K, Domokos István, Fehér András, dr. Baskay Gyula, dr. Csergő Károly, dr. Varázséji Béla, Tekulics Sándor, Márkus Ferenc, dr.Reussay Andor, Tenyeri Mihály, dr. Szőke Jenő, dr. Miskolczy Géza, Bálint Endre, Greskovics Pál, Kunczer Béla, Urbán Mihály, Máté János és P. J. 100,000 K, Gyovai János, dr. Polgár Gy. Ödön, Babócs Béla, Túróczy Enoch, Matkovich Sándor, Kausz József, Jaeger Imre, Forgó Ferenc és Kanucsák József 50,000 K, Szőke Pál, Tatár István, Szedlacsek Ferenc 30,000 K, Remlinger Flóris, Palásthy István, Fekete Ferenc 25,000 K Kalmár Illés, Farkas Lajos, Szedlacsek Lajos, Balzyay Endre, Simonffy Gentilis 20,000 K, Kucsera Károly, Boér Antal, Medveczky Árpád és N. N. 10,000 K. Végül az Ébredő Magyarok helyi csoportjának, kik csapatunkat kalapokkal teljesen felszerelték.

A csapat 4 őrsből áll; összesen 21 fogadalmat tett és 19 ujonc cserkészből. Hetenkint egyszer csapat-összejövetelt és külön-külön őrsi-gyűlést tartunk. Részt vettünk a szentesi kath. nagygyűlésen, a feltámadási és úrnapi körmeneten, kath női napon a főldmívelésügyi miniszter és államtitkár urak bevonulásán. Tartottunk karácsonyi estét és az intézet nagy ünnepélyén egy cserkészszíndarab előadásával szerepeltünk. Most pedig legforróbb óhaja a csapatnak, hogy részt vehessen a július 9.-23. napjain az újpesti Népszigeten tartandó Nemzeti Nagytáborban, ami a szükséges pénz beszerzése után csak akkor lesz lehetséges, ha a parancsnok, kit az Úr Isten más helyre vezérelt, ezen időre plébániáján helyettesről tud gondoskodni.”

 

A csapat parancsnoka Dudás Károly hittanár volt. Az évkönyvek arról is mesélnek, hogy a csapat képviselői részt vettek az 1933-as Budapest-Gödöllő Jamboree rendezvényén.