100 év 100 pillanat – A tanítás elkezdődik…

A háromtagú tantestület: Jaeger Imre mb. igazgató, Lévai Sándor rendes tanár és Bálint Endre hittanár alakuló ülését 1920. november 6-án tartották. A jegyzőkönyv pontos feljegyzéseket tartalmaz az értekezleten elhangzottakról.

Jaeger Imre köszöntötte a jelenlévőket, s „jelenti, hogy a nagym. Vallás és Közoktatásügyi minisztérium szóbeli meghagyása szerint sürgősen fel kell állítani a szentesi magyar királyi állami főgimnáziumnak teljesen különálló csongrádi kirendeltségét, mely az idén csupán a gimnázium első osztályából áll. Ebből a kis magból kell a testületnek ernyedetlen munkával és szeretettel terebélyes fát növeszteni, mely egykor a keresztény, magyar kultúrának bőségesen teremjen nemes gyümölcsöt. Sok nehézséggel fogunk találkozni, melyek részben abból erednek, hogy a 30ezer tőzsgyökeres magyar lelket számláló Csongrádnak még nem volt középiskolája, melynek nemes tradícióira építhetne az új intézet. A többi nehézség pedig abból folyik, hogy többféle baj következtében igen későn, november közepe felé történhetik az iskola megnyitása.”

A jegyzőkönyv tanúsága szerint az igazgató „felkérte a helybeli m. kir. állami polg. fiúiskola igazgatóját, hogy két tantermet és egy tanári szobát bocsásson a gimnázium rendelkezésére. Az igazgató úr készséggel átadott az épület második emeletén egy padokkal felszerelt előadó termet és egy kisebb tanári szoba céljaira szolgáló helyiséget.”

  1. november 8-án történt a leendő növendékek felvétele. A jelentkezők közül 27 fő került abba az egyetlen osztályba, amellyel az oktató munkát indították. Az intézet a Szentesi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Csongrádi Fiókintézeteként működött, tanulmányi és ügykezelési szempontból önálló volt. felsőbb szintű szakmai felügyeletét a szegedi Tankerületi Főigazgatóság gyakorolta.

Az indulást követően a községi gyűlés 6000 korona készpénzt szavazott meg az iskolának, amit dologi kiadásokra fordíthattak.

A tanári testület tagjai – a rendes tárgyak tanárai

„Jaeger Imre: az intézet vezetésével megbízott főgimn. igazgató. (oraviczabányai közs. főgimnáziumi menekült igazgató) Okleveles a mennyiségtanból és a természettanból. Tanította az I. osztályban a mennyiségtant heti négy órában. Az irodai és butorzatbeli felszerelés őre. Tanít 14 év óta.

Lévai Sándor: rendes tanár. (munkácsi áll. főgimnáziumi menekült rendes tanár) Okleveles a földrajzból és természetrajzból. tanította az I. osztályban a földrajzot, a természetrajzot, a rajzoló geometriát, a szépírást és a tornát, valamint vezette a játékdélutánokat, összesen heti 13 órában. Az I. osztály osztály főnöke. Tan-díjkezelő. A geometriai szertár őre. Tanít 8 év óta.

Pozsár István: helyettes tanár (a tantestület tagja 1920. december 17-től, öt évi hadifogságból tért haza) Okleveles történelemből és földrajzból. Tanította az I. osztályban a magyar nyelvet, a latin nyelvet és vezette az ifjúság szavaló óráit, összesen heti 12 órában. a tanári és ifjúsági könyvtár, a földrajzi és történelmi szertár őre. Tanárértekezleti jegyző. Tanít 2 év óta.”

Az I. osztály névsora:

Bacsa István

Balogh József

Benedek Miklós

Darida Pál

Fái Ferenc

Fái Imre

Forgó Imre

Forgó István

Forgó József

Forgó Sándor

Gál József

Greskovics József

Gulyás János

Gyovandor János

Kispataki István

László József

Mészáros Sándor

Ornyik Sándor

Schwechtje Sándor

Spielman László

Szabados László Sándor

Szemerédi András

Szilaj Varga János

Szlávik Sándor

Törköly József

Víg Lajos

Vincze Sándor

 

Magántanuló: Kovács Piroska

 

Az 1920-ban késve indított tanév 1921-ben sikeresen fejeződött be: 25 nyilvános és 1 magántanuló (leány) fejezte be eredményesen az első osztályt.