munkaközösségei

Szakmai munkaközösség megnevezése, vezető neve, tagjai rövid leírás:

Osztályfőnöki munkaközösség
vezetője Konkolyné Tóth Györgyi tagjai:
Matematika-informatika-technika
Matematika-informatika-technika munkaközösség vezetője: Blázsik Ibolya Tünde,

tagok: Abonyiné Kiss Ágnes, Bujáki Olga, Giliczéné László Kókai Mária, Gilicze Tamás, Hekkelné Zsiros Ildikó,  Kecskés Anita, Kovács Péter, Szabó László Attila, Tari Tamás. 

Fő tevékenység az érettségire való felkészítés, versenyeztetés, valamint a robotika és a programozás megszerettetése a diákokkal. 

Biológia-kémia-földrajz-fizika
A munkaközösség vezetője: Szabó László,  tagjai: Almási Mariann, Cseri Gáborné, Giliczéné László Kókai Mária, Gilicze Tamás, Kovácsné Esztergálos Rita, Kruppa Eszter, Palatinus Ákos Gyula, Szabóné Sinkó Tünde (jelenleg nem aktív), Tábori Levente, Tábori Leventéné, Törökné Török Ildikó.

Humán

A munkaközösség vezetője: Dr. Széll Gábor, tagjai: Forgóné Hajdu Erika, Hattayer Róbert, Kissné Kocsis Marianna, Lovas Laura, Náfrádi Imre, Posta István, Postáné Pető Györgyi;

Tantárgyak: történelem, magyar, idegenforgalmi szakmai tárgyak, latin;

A munkaközösség tagjainak célja a tanulók érdeklődésének felkeltése és motiválása a történelem, a nemzeti és az európai értékek, a hagyományápolás, az irodalom, az olvasás, az anyanyelv szeretete, a klasszikus műveltség, a szakmai tárgyak, a pénzügyi kultúra, a természet és a társadalom tisztelete iránt.

Idegen nyelvi
Vezetője: Leirerné Katona Ágnes,  tagjai: Bedéné Fodor Virág, Berkes Ilona, Bíró Edit, Duka Enikő, Hajdúné Tyukász Zsuzsanna, Herczegné Zsiga Ágnes, Konkolyné Tóth Györgyi, Kovácsné Baranyi Margit, Pataki Mónika, Rideg-Fekete Márta, Tari Tamás;

Legfontosabb feladataink a tehetséggondozás, felzárkóztatás, érettségire, versenyekre való felkészítés és minél több diák eljuttatása a nyelvvizsgák megszerzéséhez megfelelő tudásszintre.

https://ecl.hu/ 

Sport és Művészetek

A munkaközösség vezetője: Huszák Béla, tagjai: Almási Mariann, Borda Zsolt, Bujáki Olga, Kiss Attila, Konkolyné Tóth Györgyi, Leirerné Katona Ágnes, Papp Zoltán, Rideg-Fekete Márta, Stéhlikné Szalkai Mária;

A munkaközösségünk három fő tantárgyat ölel fel: testnevelés, rajz és ének-zene.

Testnevelés

Célunk, hogy a tanulókat a fizikai cselekvőképességük szintjének emelése révén tegyük alkalmassá a tanórán, a munkában és a rendkívüli körülmények között adódó feladatok megoldására. Ismerjék fel a tanulók, hogy a társadalmi-gazdasági élet különböző területein azok tudnak helytállni, akik szellemi-érzelmi és fizikai szinten folyamatosan meg tudnak újulni, harmóniában élnek a külvilággal és önmagukkal. Egészséges életrend, életritmus megteremtése. Váljon a szabadidő eltöltésének, egészségünk megőrzésének, eszközévé a rendszeres testmozgás. A testnevelés és a sportolás sajátos eszközeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjében kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.  Ennek a célnak a megvalósításához nagy segítség a mindennapos testnevelés bevezetése.

Aktuális információk a következő honlapon találhatók:  http://testneveles.bjg.hu/

Rajz

A vizuális kultúra célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek.

Ének

Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására. 

Célunk a gyakorlatközpontú, élményorientált órák megvalósítása és egyúttal a holisztikus – egész személyiséget, testet, lelket fejlesztő irányelveket tartjuk szem előtt az órákon.  

Törekszünk arra, hogy a hagyományos értékeket a 21. század elvárásaival ötvözzük. Igyekszünk figyelembe venni a modern kor jellemzőit, elvárásait – pl. IKT eszközök használata is a tanórákon – és ezek alkalmazását tudatosan beépítjük egy-egy tanórába, így motiváljuk diákjainkat a délelőtti órákon és az azokon kívüli aktív részvételre, ismeretszerzésre.

Alumni
A munkaközösség vezetője: Postáné Pető Györgyi, tagjai: Bujáki Olga, Hekkelné Zsíros Ildikó, Kissné Kocsis Marianna, Hajdúné Tyukász Zsuzsanna, Posta István;

Az Alumni munkaközösség a 2017/2018. tanévben kezdte meg munkáját. Fő feladatunk a gimnáziumban folyó oktatás centenáriumának méltó megünneplése 2020-ban. A munkaközösség tagjai – nevünkhöz méltóan – elsősorban az iskola „öregdiákjai” közül kerültek ki. Az Alumni elsődleges célja egy olyan közösség létrehozása, amelynek tagjai valamilyen kapcsolatban voltak vagy vannak a Batsányi Gimnáziummal, hiszen a kollektív emlékezet segítségével talán sikerül minél alaposabban körbejárnunk, összegyűjtenünk, ami az iskolában történt az elmúlt évtizedekben. Ennek érdekében ápolja a gimnázium egykori diákjai, tanárai közötti kapcsolatot, a gimnáziumi hagyományokat.

Mérés-értékelés-fejlesztés
vezetője: Törökné Török Ildikó

A MÉRÉS  – ÉRTÉKELÉS – FEJLESZTÉS munkaközösség
Funkció A funkció leírása A funkciót végző tagok
belső értékelés ·         Az intézményben folyó belső értékelés, kiemelve az önértékelési (pedagógus, vezetői, intézményi) folyamatok elvégzése

·         Az Önértékelési program és  „Az intézmény éves belső önértékelési terve” c. dokumentum készítése

a belső értékelési csoport

állandó tagjai:

Kiss Attila

intézményvezető

Törökné Török Ildikó munkaközösség-vezető

Széll Gábor

szakmai tanácsadó

humán (magyar, történelem) munkaközösség vezetője

Tari Tamás

szakmai tanácsadó

mérés-értékelés ·         A pedagógiai munkára vonatkozó mérés-értékelés jellegű feladatok elvégzése kiemelve a kompetenciafelmérést és az ahhoz kapcsolódó, illetve azt követő  fejlesztő tevékenységeket

·         Tanulói, szülői és pedagógus kérdőívek előkészítése, a kérdőívezés lefolytatása, kérdőívek kiértékelése

a belső értékelési csoport állandó tagjai (fentebb)

és a mk. alkalmi tagjai:

Konkolyné Tóth-Györgyi intézményvezető-helyettes, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Hajdúné Tyukász Zsuzsanna

intézményvezető-helyettes és DÖK-segítő pedagógus

Blázsik Tünde

 matematika-informatika-technika munkaközösség vezetője

Szabó László

 biológia-kémia-földrajz-fizika munkaközösség vezetője

Borda Zsolt

sport és művészetek munkaközösség

vezetője

Leirerné Katona Ágnes

idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Postáné Pető Györgyi

 alumni (iskola 100 éves) csoport  vezetője

Támogató
A támogatói munkaközösség vezetője: Giliczéné László-Kókai Mária, tagjai: Blázsik Tünde, Bíró Edit, Hattayer Róbert, Kiss Attila és Molnár Attila.

A támogatói csoport feladata, hogy segítse az iskolavezetést fejlesztő és iskolát népszerűsítő tevékenységében. Célunk, hogy az eddig bevált módszerek (honlap, közösségi oldal, helyi média, személyes találkozások és együttműködések partnerintézményekkel) továbbvitele mellett ezek tervszerűbb, hatékonyabb működtetésével és új marketing és PR eszközök bevezetésével növeljük az iskola ismertségét.  Egyre bővülő külső partneri hálózatunk és az együttműködési alkalmak feltérképezésével, mindezek közzétételével segíteni szeretnénk a tanórán felüli lehetőségeket keresőket. Diákokat és pedagógusokat egyaránt segíteni szeretnénk abban, hogy a számukra elérhető lehetőségekről értesüljenek, támogatást kapjanak terveik megvalósításához.