100 év 100 pillanat – A gimnázium alapítása

Csongrád nagyközség a 20. század első és második évtizedében többször (1904., 1909., 1911., 1918.) kezdeményezte, hogy a település és vonzáskörzete ifjúságának szellemi épülésére gimnázium létesüljön. A mindannyiszor elmaradt megvalósítást a képviselőtestület 1920. május 10-én tűzte ismét napirendre dr. Rásonyi Papp Pál és dr. Szőke Jenő képviselők indítványa nyomán. A közgyűlés egyhangú 128./kgy. határozatával az intézet létrehozása mellett foglalt állást. Küldöttséget menesztettek a vallás-és közoktatásügyi miniszterhez a sikeres ügyintézés céljából. A magas küszöb koptatása sikerrel járt. Jaeger Imre oravicabányai menekült községi főgimnáziumi igazgató 1920 októberében megbízást kapott, hogy szervezze meg az egyelőre egy osztályból álló intézetet. Ugyancsak a miniszter rendelkezett arról, hogy az új oktatási intézményt a helyi Magyar Királyi Állami Fiúiskola épületének 2. emeletén kell elhelyezni.

Az alapítás egybeesett nemzeti tragédiánkkal, hiszen a Trianon okozta trauma visszhangja a közgyűlési határozatban is olvasható: „sok menekült és igen képzett tanár van az országban állás és foglalkozás nélkül”. Az első igazgató sorsa is ezt példázza.

128/kgy 1920 szám

Felvétetett a tárgysorozat 33. tételszáma alatt Dr. Szőke Jenő és Dr. Rásonyi Papp Pál csongrádi lakosok községi képviselők önálló indítványa a függőben levő gimnázium létesítése ügyének újra leendő felvétele s e tárgyban a nagyméltóságú m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz ujabb felterjesztés benyújtása iránt.

Csongrád község képviselőtestülete az indítvány egyhangúlag történt elfogadása mellett elhatározza, miszerint a Csongrádon létesítendő katholikus jellegű főgimnázium engedélyezése s felállítása érdekében a m. kir. a községi bírót és jegyzőt megbízza, egyben felkéri a képviselőtestület, valamint a közösség érdeklődő tagjait, hogy ezen küldöttségben minél számosabban résztvenni szíveskedjenek. […]

A főgimnázium létesítése érdekében a községi képviselőtestület már előzőleg ismételt felterjesztéseket intézett a nagyméltóságú m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, mely felterjesztések azonban a beállott politikai és személyi változások következtében mindezideig elintézve nem lettek. Tekintettel azonban arra, hogy időközben a nagyméltóságú m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter úrCsongrádon egy 6 osztályú polgári fiú iskola elhelyezésére egy a célnak teljesen megfelelő, sőt némi változtatással esetleg kibővítésekkel gimnáziumi célokra is felhasználható új épületet létesített , tekintettel továbbá arra, hogy hazánkat ért gyászos békekötés következtében sok menekült és igen képzett tanár van az országban állás és foglalkozás nélkül, sőt tudomásunk szerint teljes intézetek kénytelenek működésüket megfelelő hely hiányában szüneteltetni, Csongrád községi színmagyar városa alkalmasnak mutatkozik arra, hogy benne főgimnázium létesítessék, és így Csongrád község képviselőtestülete ezen alkalmat megragadva a főgimnázium  létesítése iránti kérelmét megújítsa.[…]